29 Cdo 3011/2013
Datum rozhodnutí: 31.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.29 Cdo 3011/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatelů a) Ing. B. H. , b) Ing. M. N. , c) Ing. V. R. , d) Ing. J. S. a e) Ing. L. V. , všech zastoupených Mgr. Ing. Antonínem Továrkem, advokátem, se sídlem v Brně, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, za účasti společnosti LIGNA a. s. , se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Vodičkova 791/41, PSČ 112 09, identifikační číslo osoby 00000914, zastoupené prof. JUDr. Janem Dědičem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 73 Cm 151/2010, o dovolání všech navrhovatelů proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. února 2013, č. j. 14 Cmo 242/2011-131, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:
Navrhovatelé podali dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 11. srpna 2015, doručeným Nejvyššímu soudu dne 12. srpna 2015, vzali v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), ve znění účinném od 1. ledna 2013, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. srpna 2015

JUDr. Petr Šuk předseda senátu