29 Cdo 2973/2012
Datum rozhodnutí: 18.09.2014
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 80 písm. c) o. s. ř.29 Cdo 2973/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Ing. Davida Bokra v právní věci navrhovatelky Compas Capital Consult, s. r. o. , se sídlem ve Sviadnově, Na drahách 247, PSČ 739 25, identifikační číslo osoby 62301730, zastoupené Mgr. Bohdanou Šocovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Gajdošova 4392/7, PSČ 615 00, za účasti 1) Města Holešov , se sídlem v Holešově, Masarykova 628, PSČ 769 17, identifikační číslo osoby 00287172, 2) Města Hulín , se sídlem v Hulíně, nám. Míru 162, PSČ 768 24, identifikační číslo osoby 00287229, 3) Obce Kvasice , se sídlem v Kvasicích, nám. A. Dohnala 18, PSČ 768 21, identifikační číslo osoby 00287385, obou zastoupených JUDr. Petrem Ritterem, advokátem, se sídlem v Olomouci, Riegrova 376/12, PSČ 779 00, 4) Města Chropyně , se sídlem v Chropyni, nám. Svobody 29, PSČ 768 11, identifikační číslo osoby 00287245, zastoupeného JUDr. Jiřím Taláškem, advokátem, se sídlem v Chropyni, Ječmínkova 494, PSČ 768 11, 5) Města Bystřice pod Hostýnem , se sídlem v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, PSČ 768 61, identifikační číslo osoby 00287113, 6) Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. , se sídlem v Kroměříži, Kojetínská 3666/64, PSČ 767 11, identifikační číslo osoby 49451871, zastoupených JUDr. Janou Holubcovou, advokátkou, se sídlem v Dolní Bečvě 494, PSČ 756 55, a 7) České infrastrukturní, a. s. , se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 19, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 26184125, zastoupené Mgr. Robertem Perglem, advokátem, se sídlem v Praze 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ 162 00, o určení akcionáře, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 50 Cm 150/2011, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. ledna 2012, č. j. 5 Cmo 470/2011-133, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 27. července 2011, č. j. 50 Cm 150/2011-95, zamítl žalobu o určení, že Město Holešov, Město Hulín, Obec Kvasice, Město Chropyně a Město Bystřice pod Hostýnem jsou akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., (dále jen společnost ) s počtem kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na akcii, ISIN 0009047460, blíže specifikovaným v jednotlivých výrocích (výroky I. až V.), a rozhodl o náhradě nákladů soudního řízení (výrok VI.).
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání navrhovatelky zastavil řízení o odvolání do výroků II. až V. usnesení soudu prvního stupně (první výrok), potvrdil výrok I. ve věci samé a část výroku VI. usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení mezi navrhovatelkou, Městem Holešov a Městem Bystřice pod Hostýnem (druhý výrok), zrušil zbývající část výroku VI. o náhradě nákladů řízení a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (třetí výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení mezi navrhovatelkou, Městem Holešov a Městem Bystřice pod Hostýnem (čtvrtý výrok).
Proti části druhého výroku usnesení odvolacího soudu, jímž byl potvrzen výrok I. usnesení soudu prvního stupně, podala navrhovatelka dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jako nepřípustné.
Dovolání proti potvrzujícímu výroku usnesení odvolacího soudu ve věci samé může být přípustné pouze podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. [o situaci předvídanou v § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. nejde], tedy tak, že dovolací soud jsa přitom vázán uplatněnými dovolacími důvody včetně jejich obsahového vymezení (§ 242 odst. 3 o. s. ř.) dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam.
Nejvyšší soud však napadené rozhodnutí zásadně právně významným neshledal, neboť dovoláním napadený závěr odvolacího soudu o nedostatku naléhavého právního zájmu dovolatelky na požadovaném určení je v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. března 1997, sp. zn. 3 Cdon 1338/96, uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 3, ročníku 1997, pod číslem 21, či rozsudky ze dne 31. května 2011, sp. zn. 29 Cdo 3469/2009, a ze dne 11. ledna 2011, sp. zn. 21 Cdo 3820/2009, nebo usnesení ze dne 25. června 2013, sp. zn. 29 Cdo 3736/2012, jež jsou veřejnosti dostupné stejně jako ostatní dále citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu na jeho webových stránkách), jakož i Ústavního soudu (srov. např. nález ze dne 20. června 1995, sp. zn. III. ÚS 17/95, dostupný na webových stránkách Ústavního soudu). Určení, že Město Holešov je ke dni vydání rozhodnutí akcionářem společnosti (navíc v situaci, kdy o tom mezi účastníky řízení není sporu), nemůže do budoucna zabránit návrhům na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti.
Námitkou neprovedení navržených důkazů, která žádnou otázku zásadního právního významu nezahrnuje, dovolatelka vystihuje dovolací důvod vymezený v § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., jenž však u dovolání, jehož přípustnost může být založena toliko postupem podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., nemá k dispozici [srov. § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 o. s. ř.] a k jehož přezkoumání dovolání připustit nelze.
Výrok o nákladech řízení se opírá o § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání navrhovatelky bylo odmítnuto a ostatním účastníkům řízení podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2014
JUDr. Petr Š u k
předseda senátu