29 Cdo 2969/2008
Datum rozhodnutí: 30.07.2008
Dotčené předpisy: § 8 odst. 6 předpisu č. 328/1991Sb. ve znění do 31.12.2007, § 236 odst. 6 předpisu č. 99/1963Sb., § 238a odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 2969/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Petra Šuka rozhodl v konkursní věci úpadce Ing. I. E., zastoupeného advokátem, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 26 (28) K 282/94, o zproštění výkonu funkce správce konkursní podstaty, o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. května 2006, č. j. 1 Ko 122/2005-3175, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 26. února 2002, č. j. 26 (28) K 282/94-274, Krajský soud v Brně zamítl návrh, aby správce konkursní podstaty úpadce byl zproštěn výkonu funkce.

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil na základě podaného odvolání usnesení soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu brojil úpadce podáním označeným jako odmítnutí rozhodnutí Vrchního soudu sp. zn. 1 Ko 122/2005-3175, pro zmatečnost , jež ve spojení s doplňujícím podáním úpadcova zástupce ze 4. července 2008 nelze chápat jinak než jako dovolání. Dovolatel požaduje zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení.

Dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu ve věci toho, zda správce konkursní podstaty má být zproštěn výkonu funkce, není přípustné, což Nejvyšší soud vysvětlil v řadě svých rozhodnutí (naposledy v usnesení z 21. listopadu 2007, sp. zn. 29 Cdo 4805/2007, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu). Takové usnesení odvolacího soudu totiž není usnesením ve věci samé. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. července 2008

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu