29 Cdo 2967/2008
Datum rozhodnutí: 29.10.2008
Dotčené předpisy: § 240 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 2967/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobce Ing. L. H., jako správce konkursní podstaty úpadce M. D., zastoupeného JUDr. V. D., advokátem, proti žalované C L. T. a. s., zastoupené Mgr. D. K., advokátem, o zaplacení 1,250.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1174/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. listopadu 2007, č. j. 9 Cmo 149/2007-52, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Praze potvrdil rozsudek ze dne 16. února 2007, č. j. 13 Cm 1174/2006-34, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl návrh, kterým by žalované byla uložena povinnost zaplatit žalobci 1,250.000,- Kč s příslušenstvím (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce podáním datovaným 17. března 2008 a předaným k poštovní přepravě dne téhož dne (srov. č. l. 61a) dovolání, navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Dovolání je opožděné.

Podle ustanovení § 240 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odstavec 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bylo-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odstavec 2).

Jak je zřejmé z obsahu spisu, rozsudek odvolacího soudu obsahující řádné poučení o dovolání, o lhůtě k podání dovolání i o soudu, u něhož se podává, byl žalobci doručen 8. ledna 2008 (srov. doručenku u č.l. 54).

Podal-li následně žalobce dovolání k poštovní přepravě dne 17. března 2008, učinil tak po uplynutí zákonem stanovené lhůty, neboť podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. bylo posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání pondělí 10. března 2008 a dovolání je tudíž opožděné. Nejvyšší soud je proto odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218a o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání žalobce bylo odmítnuto a žalované v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2008

JUDr. Ivana Štenglová

předsedkyně senátu