29 Cdo 2934/2014
Datum rozhodnutí: 29.09.2014
Dotčené předpisy: § 237 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.29 Cdo 2934/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobce R. Š., zastoupeného JUDr. Jiřím Juříčkem, advokátem, se sídlem v Brně, Údolní 222/5, PSČ 602 00, proti žalovanému J. C., t.č. ve věznici, zastoupenému JUDr. Dagmar Filemonovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Záhřebská 2486/31, PSČ 616 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 3 Cm 552/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. ledna 2014, č. j. 7 Cmo 473/2013-140, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 28. ledna 2014, č. j. 7 Cmo 473/2013-140, k odvolání žalovaného potvrdil rozsudek ze dne 13. června 2013, č. j. 3 Cm 552/2011-89, jímž (mimo jiné) Krajský soud v Brně ponechal v platnosti ve výroku ve věci samé směnečný platební rozkaz ze dne 28. února 2012, č. j. 3 Cm 552/2011-25, kterým uložil žalovanému zaplatit žalobci částku 200.000,- Kč s 6% úrokem z částky 100.000,- Kč od 30. listopadu 2008 do zaplacení a s 6% úrokem z částky 100.000,- Kč od 1. prosince 2008 do zaplacení a směnečnou odměnu 666,- Kč.
Proti tomuto rozsudku podal žalovaný dovolání, jež následně doplnil podáním sepsaným ustanovenou zástupkyní dne 9. srpna 2014, domáhaje se jeho zrušení.
Dovolání žalovaného Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), odmítl.
Učinil tak proto, že dovolání (posuzováno podle jeho obsahu - § 41 odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje žádný údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř. považuje za splněné. K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013 a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněná pod čísly 80/2013 a 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013 a ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013 a usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13 a ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaného Nejvyšší soud odmítl a žalobci podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. září 2014
JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátu