29 Cdo 2916/2007
Datum rozhodnutí: 29.08.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 2916/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce Mgr. P. D., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Ing. P. B., jako správci konkursní podstaty úpadkyně M. B. a. s. v likvidaci, zastoupenému advokátkou, o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 Cm 49/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. února 2007, č.j. 9 Cmo 43/2007-71, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 5. ledna 2007, č.j. 25 Cm 49/2005-63, řízení zastavil, žalobci uložil zaplatit žalovanému na nákladech řízení částku 6.650,- Kč a rozhodl, že žalobci se nevrací soudní poplatek .


Vrchní soud v Olomouci k odvolání žalovaného usnesením ze dne 27. února 2007, č.j. 9 Cmo 43/2007-71, usnesení soudu prvního stupně ve výroku o nákladech řízení změnil tak, že žalobci uložil zaplatit žalovanému na nákladech řízení částku 6.875,- Kč, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu - v rozsahu jeho měnícího výroku o náhradě nákladů řízení - podal žalovaný dovolání, odkazuje co do jeho přípustnosti na ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a co do důvodu na ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Dovolatel snáší argumenty na podporu uplatněného dovolacího důvodu a požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu ve výroku o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.


Jelikož dovolání proti výroku rozhodnutí odvolacího soudu o nákladech řízení není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu (srov. ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř., jakož i rozhodnutí uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), Nejvyšší soud je podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaného bylo odmítnuto a žalobci podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. srpna 2007


JUDr. Petr G e m m e l


předseda senátu