29 Cdo 2830/2011
Datum rozhodnutí: 28.11.2012
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
29 Cdo 2830/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu doc. JUDr. Ivanou Štenglovou v právní věci navrhovatelky Ing. D. V., , zastoupené JUDr. Lubošem Chalupou, advokátem, se sídlem v Praze 8, Křižíkova 56, PSČ 186 00, za účasti 1) INCENTRUM s. r. o., se sídlem v Liberci I Starém Městě, Jestřábí 961/5, PSČ 460 01, identifikační číslo osoby 25 49 84 01, 2) Ing. J. V., a 3) M. V., všech zastoupených Mgr. Pavlem Bobkem, advokátem, se sídlem v Praze 6, Muchova 9/223, PSČ 160 00 , o určení společníka v obchodní společnosti, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci, pod sp. zn. 39 Cm 61/2010, o dovolání účastníků 1) až 3) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. dubna 2011, č. j. 7 Cmo 476/2010-62, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. října 2012, č. j. 29 Cdo 2830/2011-95, se v záhlaví opravuje tak, že slova zastoupené Mgr. Pavlem Bobkem se nahrazují slovy všech zastoupených Mgr. Pavlem Bobkem .

Odůvodnění:

Ve výše označeném usnesení Nejvyššího soudu došlo ke zjevné nesprávnosti v záhlaví rozhodnutí, v části týkající se právního zástupce účastníků řízení.
Jak se podává ze spisu, je Mgr. Pavel Bobek v dovolacím řízení na základě plné moci (žurnalizované na č. l. 98) právním zástupcem účastníků řízení 1), 2) a 3) a nikoliv pouze účastnice řízení 3), jak bylo v usnesení nesprávně uvedeno. Z toho důvodu předsedkyně senátu 29 Cdo v intencích § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto zřejmou nesprávnost opravila způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2012

doc. JUDr. Ivana Štenglová předsedkyně senátu