29 Cdo 2827/2007
Datum rozhodnutí: 30.10.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 2827/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobkyně G. D. A. S. A., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) J. K., 2) P. Š., zastoupenému advokátem a 3) M. V., o zaplacení částky 1,307.300,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v L. pod sp. zn. 14 C 8/2005, o dovolání druhého žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ú. n. L. ze dne 23. ledna 2007, č.j. 17 Co 199/2006-172, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Druhý žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 12.257,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího zástupce.


O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal druhý žalovaný dovolání, které následným podáním datovaným 26. září 2007, došlým Nejvyššímu soudu 27. září 2007, vzal zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když druhý žalovaný procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a vznikla mu povinnost hradit žalobkyni její náklady řízení. Náklady dovolacího řízení vzniklé žalobkyni sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 10.000,- Kč podle ustanovení § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., z paušální náhrady 300,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a z 19% daně z přidané hodnoty ve výši 1.957,- Kč a celkem činí 12.257,- Kč.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.


V Brně 30. října 2007


JUDr. Petr Gemmel


předseda senátu