29 Cdo 2800/99
Datum rozhodnutí: 20.06.2000
Dotčené předpisy:
29 Cdo 2800/99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud dovolací rozhodl v právní věci žalobce J. H. proti žalovaným: 1) V. Š., 2) M. Š. a 3) V. V., o 86.610,- Kč, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 9 C 125/94, o dovolání žalovaného č. 3) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. června 1998 čj. 14 Co 642/97-65 takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni výše uvedeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, kterým zavázal žalovaného č. 3) k zaplacení částky 86.610,-Kč s 18% úrokem a k povinnosti zaplatit na nákladech řízení 3.465,-Kč, to vše žalobci do tří dnů od právní moci. Vedle toho soud prvního stupně žalobní návrh proti žalovaným 1) a 2) zamítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalovaný č. 3) podání, které došlo Nejvyššímu soudu dne 11.3.1998, a které Nejvyšší soud posoudil jako dovolání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Nemá - li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná (§ 241 odst. 2 věta druhá o.s.ř.). Z podání dovolatele jeho zastoupení nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení ani po poskytnutí právní služby Českou advokátní komorou neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen (č.l. 80, 84). Dne 29.3.1999 došlo ke skončení právní služby poskytnuté Českou advokátní komorou (JUDr. R. Š.; č.l. 103).

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) musel dojít k závěru, že žalovaný neodstranil vytýkané vady svého podání ze dne 5.8.1998, a to jak vady ve smyslu § 43 o.s.ř., tak i nedostatek povinného zastoupení advokátem jako podmínku řízení ve smyslu § 104 odst. 2.

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. 1, 2 věta druhá o.s.ř.). Ke zhojení tohoto nedostatku nedošlo ani přes výzvu soudu k jejímu odstranění, přičemž dovolatel byl na důsledek, spočívající v zastavení řízení, upozorněn a proto Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, u žalobce žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. června 2000

JUDr. František F a l d y n a , CSc., v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Navrátilová