29 Cdo 2755/2009
Datum rozhodnutí: 29.09.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 2755/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Zdeňka Krmáře v právní věci žalobkyně Ing. D. K., proti žalované úpadkyni T. s. r. o. v likvidaci, o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 44 Cm 101/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. února 2008, č. j. 15 Cmo 11/2008-56, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Podáním datovaným 4. května 2008, došlým soudu prvního stupně 15. května 2008, podala žalobkyně dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku, jímž Vrchní soud v Praze potvrdil (v zamítavém výroku ohledně popření pravosti pohledávky ve výši 7.306,- Kč a ve výroku o nákladech řízení) rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. dubna 2007, č. j. 44 Cm 101/2001-31.


Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 3). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3), která má právnické vzdělání (odstavec 4).


V daném případě dovolatelka při podání dovolání ani později nebyla řádně zastoupena (nesplňovala podmínku povinného zastoupení ve smyslu ustanovení § 241 o. s. ř.). Soud prvního stupně ji proto usnesením ze dne 11. června 2008, č. j. 44 Cm 101/2001-63, doručeným 13. června 2008, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení a současně ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. zastaví.


V situaci, kdy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21. dubna 2009, č. j. 15 Cmo 13/2009-84, bylo změněno usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. září 2008, č. j. 44 Cm 101/2001-73, tak, že dovolatelce nebyl ustanoven k ochraně jejího zájmu zástupce, a kdy žalobkyně nedostatek povinného zastoupení do dnešního dne neodstranila, Nejvyšší soud řízení o jejím dovolání podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil. Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je totiž podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn tím, že dovolatelka z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení a žalované podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. září 2009


JUDr. Petr G e m m e l


předseda senátu