29 Cdo 275/2007
Datum rozhodnutí: 24.01.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 275/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci navrhovatele JUDr. J. B., advokáta, jako správce konkursní podstaty úpadkyně Č. d. s. - s. a ú. d. , za účasti O. S., o zaplacení částky 2.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v O. pod sp. zn. 16 Cm 181/2002, o dovolání O. S. proti usnesení Vrchního soudu v O. ze dne 29. června 2006, č. j. 8 Cmo 498/2005-48, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v O. v záhlaví označeným usnesením vyhověl návrhu navrhovatele, podaném v průběhu řízení o odvolání O. S. proti usnesení Krajského soudu v O. ze dne 2. září 2005, č. j. 16 Cm 181/2002-14, aby na jeho místo vstoupila do řízení společnost P. J. T., s. r. o., (dále jen společnost ), maje za splněné podmínky uvedené v § 107a občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), když navrhovatel prokázal smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou se společností dne 20. ledna 2006 existenci právní skutečnosti, s níž právní předpisy spojují převod práv nebo povinností na společnost a rovněž souhlas společnosti se vstupem do řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu podal O. S. dovolání, přičemž při jeho podání nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má právnické vzdělání. Krajský soud v O. usnesením ze dne 8. listopadu 2006, č. j. 16 Cm 181/2002-64, doručeným dne 13. listopadu 2006, dovolatele vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě do patnácti dnů od doručení usnesení.


Podle ustanovení § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písmeno a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).


Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř., když dovolací řízení bylo zastaveno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 24. ledna 2007

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.


předsedkyně senátu