29 Cdo 2742/2011
Datum rozhodnutí: 30.11.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.
29 Cdo 2742/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka, a soudců JUDr. Filipa Cilečka a doc. JUDr. Ivany Štenglové v právní věci navrhovatelů a) Ing. T. V. , zastoupeného Mgr. Michalem Poupětem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Štěpánská 27/1742, PSČ 110 00, a b) Ing. T. K. , zastoupeného JUDr. Josefem Skácelem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Londýnská 674/55, PSČ 120 21, za účasti 1) OKD, a. s. , se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, identifikační číslo osoby 26863154, a 2) RPG INDUSTRIES SE , se sídlem 199 Arch. Makarios Avenue, NEOCLEOUS BUILDING, 3030 Limasol, Kypr, obou zastoupených JUDr. Pavlem Dejlem Ph.D., LL. M, advokátem, se sídlem v Praze Novém Městě, Jungmannova 24, PSČ 110 00, o přezkoumání přiměřenosti protiplnění, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 Cm 114/2005, o dovolání navrhovatele b) a R. M. , obou zastoupených JUDr. Josefem Skácelem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Londýnská 674/55, PSČ 120 21, proti přípisu Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. dubna 2011, č. j. 8 Cmo 145/2009-824, takto:

Řízení o dovolání proti přípisu Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. dubna 2011, č. j. 8 Cmo 145/2009-824, se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í:
Navrhovatel b) Ing. T. K. a R. M. podali dovolání proti v záhlaví označenému přípisu Vrchního soudu v Olomouci, jímž odvolací soud sdělil zástupci obou dovolatelů, že s R. M. nebude jako s účastníkem řízení na straně navrhovatele v řízení pokračováno.
Dovolání je ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Z uvedeného vyplývá, že dovoláním nelze napadnout přípis odvolacího soudu, který nemá povahu rozhodnutí.
Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému úkonu soudu. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti přípisu odvolacího soudu, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (srov. obdobně např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
K poukazu dovolatelů na závěry formulované Nejvyšším soudem v usnesení ze dne 16. listopadu 2010, sp. zn. 29 Cdo 2403/2010 (jímž zrušil usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. ledna 2010, č. j. 8 Cmo 145/2009-797, o zamítnutí návrhu na procesní nástupnictví na straně navrhovatelů), Nejvyšší soud podotýká, že odvolací soud postupoval v intencích označeného rozhodnutí Nejvyššího soudu.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2011

JUDr. Petr Š u k
předseda senátu