29 Cdo 2729/2008
Datum rozhodnutí: 20.10.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 2729/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele Mgr. T. C., zastoupeného JUDr. P. V., advokátem, za účasti B. d.Š., zastoupeného JUDr. P. K., advokátem, o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 Cm 19/2004, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu Praze ze dne 1. srpna 2007, č. j. 3 Cmo 46/2007-89, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Navrhovatel je povinen zaplatit B. d. Š.na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 4.050,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jeho zástupce.


O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, které podáním ze dne 14. října 2009, doručeným Nejvyššímu soudu 16. října 2009, vzal zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když navrhovatel procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a vznikla mu povinnost hradit B. d. Š. jeho náklady řízení. Náklady dovolacího řízení sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 3.750,- Kč podle ustanovení § 7 písm. g), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z paušální náhrady 300,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněné domáhat výkonu rozhodnutí.


V Brně dne 20. října 2009


JUDr. Hana G a j d z i o k o v á


předsedkyně senátu