29 Cdo 2708/2010
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.29 Cdo 2708/2010
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců Mgr. Filipa Cilečka a doc. JUDr. Ivany Štenglové v právní věci navrhovatelky AESP, Inc. , se sídlem 1810 N.E. 144th Street, North Miami, FL 33181, Spojené státy americké, zastoupené Mgr. Hedvikou Hartmanovou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, Barákova 1517/1, PSČ 143 00, za účasti 1/ společnosti APRON, s. r. o ., se sídlem v Brně, Vlárská 953/22, PSČ 627 00, identifikační číslo osoby 47 91 33 04, a 2/ Ing. I. K. , obou zastoupených Mgr. Jiřím Matolínem, LL. M., advokátem, se sídlem v Praze 4, Nad Ondřejovem 14, PSČ 140 00, o zaplacení 350.000,- USD s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 Cm 380/2007, o dovolání společnosti APRON, s. r. o. a Ing. Iva Kraváčka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. března 2010, č. j. 8 Cmo 267/2009-234, takto:
Dovolání se odmítá .
Odůvodnění:

Usnesením ze dne 18. srpna 2009, č. j. 1 Cm 380/2007-205, ve znění usnesení ze dne 25. ledna 2010, č. j. 1 Cm 380/2007-221, Krajský soud v Brně přerušil řízení ve shora uvedené věci podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ).
Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením změnil k odvolání navrhovatelky usnesení soudu prvního stupně a rozhodl, že řízení se nepřerušuje.
Proti usnesení odvolacího soudu podali účastníci 1/ a 2/ dovolání, navrhujíce, aby je Nejvyšší soud zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
Navrhovatelka ve vyjádření k dovolání poukazuje na jeho nepřípustnost.
Dovolání není přípustné.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.
Podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. není dovolání přípustné, neboť ve všech případech přípustnosti dovolání upravených v tomto ustanovení musí jít o dovolání proti usnesení ve věci samé. Usnesení odvolacího soudu, jímž bylo změněno usnesení soudu prvního stupně o přerušení řízení, však usnesením ve věci samé není.
Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že napadené rozhodnutí nelze podřadit žádnému z tam vyjmenovaných případů.
Nejvyšší soud proto dovolání jako nepřípustné odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 1. července 2009) se podává z bodů 1. a 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. března 2011

JUDr. Petr Šuk
předseda senátu