29 Cdo 2699/2016
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 2699/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobkyně I. S. , zastoupené Mgr. Ľudovítem Pavelou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Konviktská 291/24, PSČ 110 00, proti žalovanému SEKO Aerospace, a. s. , se sídlem v Praze 5, Holečkova 3150/25b, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 25446592, o zaplacení 14.335.800 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 79 Cm 13/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. února 2016, č. j. 7 Cmo 463/2015-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podala žalobkyně dovolání, které posléze podáním ze dne 13. února 2017, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, vzala v plném rozsahu zpět.
Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 1. ledna 2014) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. února 2017

JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu