29 Cdo 2696/2000
Datum rozhodnutí: 01.02.2001
Dotčené předpisy:
29 Cdo 2696/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců A) A. Z. a B) J. Z., proti žalované Z., a.s., za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované M. R. , o zaplacení 265.695,- Kč, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 18 C 340/94, o dovolání žalované a vedlejšího účastníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. června 2000, čj. 22 Co 287/2000-63, takto:

Řízení o dovolání se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením potvrdil odvolací soud usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 13.4.2000 č.j. 18 C 340/94-54, kterým soud prvního stupně rozhodl, že v řízení bude pokračováno.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná a vedlejší účastník včas dovolání.

Písemným podáním došlým dovolacímu soudu dne 15.11.2000 vzali dovolatelé dovolání v celém rozsahu zpět. Proto Nejvyšší soud řízení o dovolání podle ustanovení § 243b odst. 4, věty druhé, o. s. ř. ve znění účinném před 1. 1. 2001 (srov. část dvanáctá hlava první bod 17 zákona č. 30/2000 Sb.) zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 1. února 2001

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Naděžda Solařová