29 Cdo 2673/2014
Datum rozhodnutí: 23.07.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 2673/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci navrhovatele Ing. J. K., CSc. , zastoupeného Mgr. Radkem Bláhou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Panská 891/5, PSČ 110 00, za účasti společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. , se sídlem v Sokolově, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, identifikační číslo osoby 26348349, zastoupené Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karolíny Světlé 301/8, PSČ 110 00, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 43 Cm 66/2006, o dovolání navrhovatele a společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. ledna 2014, č. j. 14 Cmo 226/2012-493, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podali navrhovatel i společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. dovolání, které posléze, podáním ze dne 20. května 2015, doručeným Nejvyššímu soudu dne 21. května 2015, vzali v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. července 2015 JUDr. Petr Š u k předseda senátu