29 Cdo 2652/2009
Datum rozhodnutí: 16.06.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
29 Cdo 2652/2009-161

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele Společenství vlastníků Jurkovičova 17 19 , se sídlem v Brně, Jurkovičova 467/17, PSČ 638 00, identifikační číslo 26 27 26 95, o změnu zápisu v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. S 1725, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. března 2009, č. j. 8 Cmo 504/2008-147, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Proti v záhlaví uvedenému usnesení podal navrhovatel dne 16. června 2009 dovolání.
Nejvyšší soud usnesením ze dne 11. května 2010, č. j. 29 Cdo 2652/2009-159 (které bylo doručeno dne 24. května 2010), navrhovatele vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, nebo předložil doklad potvrzující, že za něj jedná osoba, která má právnické vzdělání, a to ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení předmětného usnesení. Navrhovatel však uloženou povinnost v určené lhůtě nesplnil, a to přes poučení o následcích nečinnosti.
Podle ustanovení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2).
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu dovolacího soudu do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 16. června 2010
Doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á
předsedkyně senátu