29 Cdo 2626/2010
Datum rozhodnutí: 27.07.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 odst. 1 písm. b) o. s. ř., § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř.29 Cdo 2626/2010
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr.Zdeňka Krčmáře v právní věci navrhovatele Ing. F. Š. , zastoupeného JUDr. Václavem Mikolášem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Dukelská 64/669, PSČ 370 01, za účasti společnosti Trading Třeboň s. r. o. , se sídlem v Třeboni, Sokolská 34/II, identifikační číslo osoby 62 52 64 48, zastoupené Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábř. 39/51, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1140/2003, o dovolání společnosti Trading Třeboň s. r. o. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. října 2009, č. j. 14 Cmo 250/2008-347, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením odmítl odvolací soud odvolání Trading Třeboň s. r. o. (první výrok ) a potvrdil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. ledna 2007, č. j. 13 Cm 1140/2003-313, kterým tento soud zamítl návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Trading Třeboň s. r. o. konané dne 30. října 2003 (druhý výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (třetí výrok).
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala společnost Trading Třeboň s. r. o. dovolání, v němž co do jeho přípustnosti odkázala na § 237 odst. 1 písm. c), co do důvodu na ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) a b) občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ).
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237, § 238a a § 239 o. s. ř.
Podle ustanovení § 237 o. s. ř. je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jimž bylo rozhodnuto ve věci samé. Výrok, jímž odvolací soud rozhodl o odmítnutí odvolání však usnesením ve věci samé není, stejně jako výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení. Protože tato rozhodnutí nelze podřadit ani žádnému z případů taxativně vyjmenovaných v ustanovení § 238a a 239 o. s. ř., Nejvyšší soud dovolání společnosti Trading Třeboň s. r. o. proti prvnímu a třetímu výroku rozhodnutí odvolacího soudu bez dalšího odmítl.
Zkoumání, zda je dovolání proti druhému výroku rozhodnutí odvolacího soudu objektivně přípustné podle shora uvedených ustanovení, předchází ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, § 240 odst. 1 a § 218 odst. 1 písm. b) o. s. ř. posouzení tzv. subjektivní přípustnosti dovolání.
K podání dovolání je totiž oprávněn pouze ten účastník, v jehož poměrech rozhodnutím odvolacího soudu nastala újma (jakkoli nepatrná), odstranitelná tím, že dovolací soud toto rozhodnutí zruší (shodně srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu uveřejněného pod číslem 38/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2000, sp. zn. 2 Cdon 1648/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 12, ročník 2000, pod pořadovým číslem 138, jakož i rozhodnutí uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek ročník 2006, pod č. pod. č. 45.
Usnesením, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně zamítl návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady dovolatelky, nemohla dovolatelce objektivně vzniknout v dovolacím řízení odstranitelná újma. Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) dovolání společnosti Trading Třeboň s. r. o. proti druhému výroku usnesení odvolacího soudu odmítl [§ 243b odst. 5, § 218 odst. 1 písm. b) a c) o. s. ř.].
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolatelka s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a navrhovateli podle obsahu spisu žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. července 2011

doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á
předsedkyně senátu