29 Cdo 261/2009
Datum rozhodnutí: 24.02.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 261/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně T. j. S. H., , zastoupené JUDr. L. G., advokátem, proti žalovanému D. B., jako správci konkursní podstaty úpadce M. R., , zastoupenému JUDr. M. M., advokátem, o vyloučení věcí ze soupisu majetku konkursní podstaty, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 43 Cm 24/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. srpna 2008, č. j. 9 Cmo 75/2008-46, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Dovolání žalobkyně proti v záhlaví označenému rozsudku. (jímž Vrchní soud v Olomouci potvrdil k odvolání žalobkyně rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. září 2007, č. j. 43 Cm 24/2006- 25, o zamítnutí žaloby o vyloučení označených nemovitostí ze soupisu konkursní podstaty úpadce) Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) jako nepřípustné


Učinil tak proto, že otázka určitého vymezení zajišťované pohledávky v zástavní smlouvě, pro kterou dovolatelka přisuzovala napadenému rozhodnutí po právní stránce zásadní význam, byla odvolacím soudem vyřešena v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu.


Konkrétně jde o rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. října 2005, sp. zn. 29 Odo 654/2003, (uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 6, ročník 2006, pod číslem 78) a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2006, sp. zn. 29 Odo 775/2004 (uveřejněné v témže časopise, číslo 12, ročník 2006, pod číslem 171). V těchto rozhodnutích Nejvyšší soud uzavřel, že pohledávka je - bez ohledu na údaje, které byly k její specifikaci užity - dostatečně vymezena tehdy, je-li zjistitelné, o jakou pohledávku jde a není-li ji možno zaměnit s pohledávkou jinou. Tyto závěry - ač učiněny k identifikaci pohledávky ve smlouvě o postoupení pohledávky - platí i pro specifikaci zajišťované pohledávky ve smlouvě zástavní.


Důvod připustit dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. proto Nejvyšší soud neměl a podle jiných ustanovení občanského soudního řádu nemůže být dovolání přípustné.


Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobkyně bylo odmítnuto a žalovanému podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 24. února 2009


JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu