29 Cdo 2596/2007
Datum rozhodnutí: 26.07.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 2596/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela v konkursní věci úpadkyně P. K., o pokynu soudu správci konkursní podstaty úpadkyně, o splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky dovolacím řízení, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 18 K 1028/99, o dovolání úpadkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. dubna 2007, č. j. 18 K 1028/99-146, takto:


Řízení o dovolání úpadkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. dubna 2007, č. j. 18 K 1028/99-146, se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:


Ve výroku označeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud prvního stupně vyzval úpadkyni, aby si pro podání dovolání proti usnesení téhož soudu ze dne 12. března 2007, č. j. 18 K 1028/99-135, zvolila v určené lhůtě advokáta, a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Současně ji poučil, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví (bod I. výroku). Dále soud úpadkyni vyzval, aby v určené lhůtě předložila další stejnopis svého podání z 9. dubna 2007, s tím, že jinak tak učiní soud a vybere tomu odpovídající soudní poplatek (bod II. výroku).


Úpadkyně podala proti tomuto usnesení včasné dovolání (č. l. 152), dožaduje se jeho zrušení.


Nejvyšší soud již v usnesení uveřejněném pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (na nějž v podrobnostech odkazuje) vysvětlil (odkazuje i na ustanovení § 236 odst. 1 občanského soudního řádu - dále též jen o. s. ř. ), že dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně podat nelze (není dána funkční příslušnost soudu k projednání takového dovolání a řízení o takovém podání musí být zastaveno).


Vzhledem k tomu, že dovolání úpadkyně směřuje právě proti rozhodnutí soudu prvního stupně, Nejvyšší soud řízení o tomto podání zastavil dle § 104 odst. 1 o. s. ř.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. července 2007


JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu