29 Cdo 2595/2007
Datum rozhodnutí: 26.07.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 2595/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela v konkursní věci úpadkyně P. K., vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 18 K 1028/99, o pokynu soudu správci konkursní podstaty úpadkyně, o dovolání úpadkyně a P. K., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. března 2007, č. j. 18 K 1028/99 135, takto:


Řízení o dovolání úpadkyně a P. K. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. března 2007, č. j. 18 K 1028/99 135, se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:


Ve výroku označeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud prvního stupně při výkonu dohlédací činnosti v konkursní věci úpadkyně P. K. uložil správci konkursní podstaty úpadkyně, aby v určené lhůtě 20 dnů přepracoval návrh dohody o vypořádání společného jmění manželů K. a předložil jej k podpisu manželu úpadkyně P. K. a odmítne-li manžel úpadkyně dohodu podepsat, aby podal návrh u příslušného okresního soudu. Dále soud správci konkursní podstaty úpadkyně uložil, aby mu do 30 dnů podal informaci o plnění uvedeného pokynu.


Úpadkyně i její manžel podali proti tomuto usnesení včasná dovolání (č. l. 139 a 142), dožadujíce se jeho zrušení.


Nejvyšší soud již v usnesení uveřejněném pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (na nějž v podrobnostech odkazuje) vysvětlil (odkazuje i na ustanovení § 236 odst. 1 občanského soudního řádu - dále též jen o. s. ř. ), že dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně podat nelze (není dána funkční příslušnost soudu k projednání takového dovolání a řízení o takovém podání musí být zastaveno).


Vzhledem k tomu, že dovolání úpadkyně i P. K. směřují právě proti rozhodnutí soudu prvního stupně, Nejvyšší soud řízení o těchto podáních zastavil dle § 104 odst. 1 o. s. ř. (aniž musel zkoumat podmínku povinného zastoupení dovolatelů v dovolacím řízení - srov. § 241b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.).


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. července 2007


JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu