29 Cdo 2559/2011
Datum rozhodnutí: 27.07.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.29 Cdo 2559/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců doc. JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatelky J. B., za účasti Stavebního bytového družstva SIGMA , se sídlem v Olomouci, Černá cesta 138/6, PSČ 772 00, identifikační číslo osoby 00495069, o určení členství v družstvu a o vypořádací podíl, vedené u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci pod sp. zn. 30 Cm 3/2007, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. března 2010, č. j. 8 Cmo 372/2009-131, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 18. prosince 2007, č. j. 30 Cm 3/2007-53, Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci odmítl podání navrhovatelky ze dne 28. února 2007, doplněné podáními ze dne 16. dubna 2007 a dne 16. prosince 2007, kterým se navrhovatelka domáhala určení členství ve Stavebním bytovém družstvu SIGMA (dále jen družstvo ) a výše vypořádacího podílu.
K odvolání navrhovatelky Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně.
Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyla zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen o. s. ř. ), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 28. června 2010, č. j. 30 Cm 3/2007-146 (doručeným dovolatelce dne 1. července 2010), usnesením ze dne 9. prosince 2010, č. j. 30 Cm 3/2007-187 (doručeným dovolatelce dne 13. prosince 2011), a naposledy usnesením ze dne 8. března 2011, č. j. 30 Cm 3/2007-197, doručeným dovolatelce dne 11. března 2011, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení.
Dovolatelka neodstranila nedostatek povinného zastoupení ve stanovené lhůtě ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatelce, která z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení, právo na náhradu nákladů nevzniklo a družstvu podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. července 2011

JUDr. Filip Cileček
předseda senátu