29 Cdo 2532/2007
Datum rozhodnutí: 11.02.2009
Dotčené předpisy: § 9 odst. 3 písm. p) předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. p) předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 2532/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce M. i. a k. s. K., zastoupeného Mgr. J. T., advokátem, proti žalovanému J. K., , o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 Cm 32/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. února 2007, č. j. 4 Cmo 351/2006 40, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 30. března 2007, které soud posoudil v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) jako dovolání, napadl žalovaný v záhlaví uvedený rozsudek Vrchního soudu v Olomouci.

Dovolání není přípustné.

Přípustnost dovolání proti rozsudku a usnesení odvolacího soudu ve věci samé upravuje ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. Přípustnost dovolání podle tohoto ustanovení je však výslovně vyloučena ustanovením § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. v obchodních věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč. K příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. Spor o zaplacení ze směnky je podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. p) o. s. ř. obchodní věcí. Podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. proto dovolání přípustné není.

Vzhledem k tomu, že přípustnost dovolání nelze opřít ani o žádné jiné ustanovení občanského soudního řádu, Nejvyšší soud je podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl jako nepřípustné.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl Nejvyšší soud podle ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. neboť žalovaný tím, že podal nepřípustné dovolání, z procesního hlediska zavinil jeho odmítnutí, žalobci však náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. února 2009

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu