29 Cdo 25/2017
Datum rozhodnutí: 09.02.2017
Dotčené předpisy: § 241b o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.KSOS 33 INS 35608/2013 INS 2392/2010
33 ICm 2298 /2014
29 ICdo 25/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v právní věci žalobce Ing. I. J. , proti žalovanému Z. P. , zastoupenému Mgr. Davidem Bukalem, advokátem, se sídlem v Olomouci, Sokolská 586/7, PSČ 779 00, o určení pravosti vykonatelné pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci pod sp. zn. 33 ICm 2298/2014, jako incidenční spor v insolvenční věci žalobce, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 35608/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. listopadu 2016, č. j. KSOS 33 INS 35608/2013, 11 VSOL 182/2015-117 (KSOS 33 INS 35608/2013), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ), Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci jej usnesením ze dne 2. ledna 2017, č. j. 33 ICm 2298/2014-130, doručeným dovolateli zvlášť dne 16. ledna 2017 (srov. doručenku u č. l. 133), mimo jiné vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 10 dnů od doručení usnesení (s poučením o následku spočívajícím v tom, že dovolání nebude věcně projednáno).
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil. Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatel z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, u žalovaného však žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nebyly zjištěny.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 9. února 2017
JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu