29 Cdo 2467/2014
Datum rozhodnutí: 13.08.2014
Dotčené předpisy: § 243 odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201329 Cdo 2467/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci navrhovatele Ing. F. Š., CSc. , zastoupeného JUDr. Radovanem Zubkem, advokátem, se sídlem v Brně, Antonína Slavíka 1313/7, PSČ 602 00, za účasti DOMOV 94, bytového družstva , se sídlem v Brně, nám. SNP 29, PSČ 613 00, identifikační číslo osoby 60734981, zastoupeného JUDr. Zuzanou Malaníkovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Příkop 27/2a, PSČ 602 00, o nahrazení projevu vůle k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví družstevního bytu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 9 Cm 556/2008, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. listopadu 2013, č. j. 8 Cmo 377/2013-136, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Navrhovatel je povinen zaplatit družstvu DOMOV 94, bytové družstvo, na náhradu nákladů dovolacího řízení 4.114,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám zástupkyně družstva.
O d ů v o d n ě n í:
Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal navrhovatel dovolání, které posléze, podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 6. srpna 2014, vzal v plném rozsahu zpět.
Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněné družstvo domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 13. srpna 2014 JUDr. Filip C i l e č e k předseda senátu