29 Cdo 2415/2007
Datum rozhodnutí: 27.06.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 2415/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci navrhovatele I. M., za účasti B. d. A. K. 10, o určení výše členského podílu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Cm 188/2005, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. prosince 2006, č. j. 5 Cmo 252/2006-25, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Navrhovatel podal proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci dovolání, které je sepsáno a podepsáno pouze jím; ani z obsahu spisu se přitom nepodává, že by dovolatel byl v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo že by měl sám odpovídající právnické vzdělání.


Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být, s výjimkou fyzických osob majících právnické vzdělání, advokátem či notářem také sepsáno (odstavec 4).


Soud prvního stupně proto dovolatele usnesením ze dne 30. dubna 2007, č. j. 24 Cm 188/2005-47a, které mu bylo doručeno 9. května 2007, vyzval, aby v určené lhůtě odstranil nedostatek povinného zastoupení a poučil ho o následcích nesplnění výzvy.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatel zavinil, že řízení o dovolání muselo být zastaveno a B. d. A. K. 10 podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. června 2007


JUDr. Ivana Š t e n g l o v á


předsedkyně senátu