29 Cdo 2409/2007
Datum rozhodnutí: 01.04.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 2409/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně Ing. M. H., jako správkyni konkursní podstaty úpadkyně D. z. A., zastoupené JUDr. P. S., advokátem, proti žalovanému J. K., o zaplacení 6.000,-Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 Cm 366/2002, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. srpna 2005, č. j. 8 Cmo 350/2004 49, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Žalovaný podal proti v záhlaví označenému usnesení dovolání, které je sepsáno a podepsáno pouze jím; ani z obsahu spisu se přitom nepodává, že by byl v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo že by měl sám odpovídající právnické vzdělání.


Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být, s výjimkou fyzických osob majících právnické vzdělání, advokátem či notářem také sepsáno (odstavec 4).


Soud prvního stupně proto dovolatele (poté, co nabylo právní moci jeho usnesení ze dne 26. října 2006, č. j. 26 Cm 366/2002 75, že neustanovuje žalovanému zástupce z řad advokátů) usnesením ze dne 13. dubna 2007, č. j. 26 Cm 366/2002 - 89, které bylo tomuto doručeno 26. dubna 2007, vyzval, aby v určené lhůtě odstranil nedostatek povinného zastoupení a poučil ho o následcích nesplnění výzvy.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 1. dubna 2009


JUDr. Ivana Štenglová


předsedkyně senátu