29 Cdo 2348/2012
Datum rozhodnutí: 13.02.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.29 Cdo 2348/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele J. K. , zemřelého 6. dubna 2007, za účasti 1/ Rybářství Třeboň Hld. a. s. , se sídlem v Třeboni, Rybářská 801, PSČ 379 01, identifikační číslo osoby 46678191 a 2/ Rybářství Třeboň a. s. , se sídlem v Třeboni, Rybářská 801, PSČ 379 01, identifikační číslo osoby 60826851, obou zastoupených JUDr. Martinem Hájkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Revoluční 1003/3, PSČ 110 00, o zaplacení částky 2,500.000,- Kč, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 110/2005, o dovolání E. K. , zastoupené Mgr. Bronislavem Šerákem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 830/2, PSČ 150 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. června 2011, č. j. 14 Cmo 314/2011-103, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2013, č. j. 29 Cdo 2348/2012-156, se opravuje tak, že se vypouští označení zástupce E. K. JUDr. Milanem Veselým, advokátem, se sídlem v Mariánských Lázních, Hroznatova 773/3, PSČ 353 01 a nahrazuje se označením Mgr. Bronislavem Šerákem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 830/2, PSČ 150 00 .

O d ů v o d n ě n í:

Nejvyšší soud v záhlaví shora uvedeného usnesení ze dne 26. září 2013, č. j. 29 Cdo 2348/2012-156, nesprávně označil jako zástupce dovolatelky E. K. JUDr. Milana Veselého, ačkoli jejím zástupcem (i pro dovolací řízení) byl dle plné moci udělené dne 24. listopadu 2010, založené na č. l. 64 Mgr. Bronislav Šerák; v souladu s ustanovením § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zmíněnou zjevnou nesprávnost opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. února 2014 JUDr. Petr Š u k předseda senátu