29 Cdo 2343/2010
Datum rozhodnutí: 23.06.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
29 Cdo 2343/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a doc. JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně REALBOHEMIA a. s. , se sídlem v Praze 5, Ostrovského 253/3, PSČ 150 00, identifikační číslo 45 24 29 68, zastoupené JUDr. Hanou Záveskou, advokátkou, se sídlem v Mladé Boleslavi, Blahoslavova 186/II, PSČ 293 01, proti žalovanému Ing. F. P. , o zaplacení částky 200.000,- Kč s postižními právy ze směnky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Sm 389/2008, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. prosince 2009, č. j. 9 Cmo 294/2009-42, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 1. července 2009, č. j. 30 Sm 389/2008-34, jímž Městský soud v Praze odmítl jako opožděné odvolání žalovaného proti usnesení ze dne 6. května 2009, č. j. 30 Sm 389/2008-30.
Dovolání žalovaného podané proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) odmítl, jelikož není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu upravujících přípustnost dovolání (srov. např. rozhodnutí uveřejněné pod číslem 41/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaného bylo odmítnuto a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. června 2010 JUDr. Petr G e m m e l předseda senátu