29 Cdo 2280/2014
Datum rozhodnutí: 17.02.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 2280/2014
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobců a) M. H. , a b) A. H. , zastoupených Mgr. Marcelou Horákovou, advokátkou, se sídlem v Olomouci, Riegrova 376/12, PSČ 779 00, proti žalované P. B. CH. Přerov s. r. o. , se sídlem v Olomouci, Holice 907, PSČ 779 00, identifikační číslo osoby 27857158, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci pod sp. zn. 6 Cm 780/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. prosince 2013, č. j. 7 Cmo 233/2013-260, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 27. ledna 2016 vzala v celém rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z bodu 2., části první, článku II zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. února 2016
JUDr. Jiří Zavázal předseda senátu