29 Cdo 216/2010
Datum rozhodnutí: 24.03.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
29 Cdo 216/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. R. J., jako správce konkursní podstaty úpadkyně 2G-GROUP a. s., identifikační číslo 25 29 91 91 a účastnice J. Z., zastoupené JUDr. Milošem Slabým, advokátem, se sídlem v Mohelnici, Nádražní 9, PSČ 789 85, o zaplacení částky 396.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 37 Cm 135/2003, o dovolání účastnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. července 2009, č. j. 5 Cmo 371/2008 133, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Dovolatelka podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci, které posléze, podáním ze dne 15. ledna 2010, doručeným dne 18. ledna 2010 Nejvyššímu soudu, vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. tak, jak se uvádí ve výroku, neboť dovolatelka zavinila, že řízení muselo být zastaveno a navrhovateli náklady řízení nevznikly. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. března 2010

doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á
předsedkyně senátu