29 Cdo 2115/2007
Datum rozhodnutí: 29.08.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 2115/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně S. M. L., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) J. S., zastoupené advokátkou, a 2) K. Č., o zaplacení částky 625.355,75 Kč s příslušenstvím ze směnky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Cm 73/2003, o dovolání první žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10 října 2006, č.j. 9 Cmo 279/2006-118, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením - odkazuje na ustanovení § 43 odst. 2 a § 211 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) - odmítl odvolání první žalované proti rozsudku ze dne 10. února 2005, č.j. 30 Cm 73/2003-64, ve znění opravného usnesení ze dne 22. července 2005, č.j. 30 Cm 73/2003-90, jímž Městský soud v Praze uložil první a druhé žalovaným zaplatit společně a nerozdílně žalobkyni částku 625.355,75 Kč s 6% úrokem od 14. června 2002 do zaplacení, odměnu 2.084,50 Kč a náklady řízení ve výši 132.580,- Kč (výrok I.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.)


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala první žalovaná dovolání, namítajíc, že dne 21. dubna 2005 doručila doplněné odvolání soudu prvního stupně. Požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.


Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř., není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu (srov. ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř., jakož i závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. března 2005, sp. zn. 29 Odo 837/2003); Nejvyšší soud je proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání první žalované bylo odmítnuto a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. srpna 2007


JUDr. Petr G e m m e l


předseda senátu