29 Cdo 2027/2007
Datum rozhodnutí: 23.05.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 2027/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr Petra Gemmela. v právní věci zrušení společnosti C.s. r. o., s likvidací a jmenování likvidátora, za účasti Mgr. Z. S., a Doc. Ing. D. K. S., Ph.D., , vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Cm 170/2005, o dovolání Doc. Ing. D. K. S., Ph.D. proti usnesení Vrchního soudu v Olomoucize dne 23. ledna 2007, č. j. 5 Cmo 454/2006-44, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podala Doc. Ing. D. K. S., Ph.D. dovolání, které je sepsáno a podepsáno pouze jí; ani z obsahu spisu se přitom nepodává, že by dovolatelka byla v dovolacím řízení zastoupena advokátem nebo že by měla sama odpovídající právnické vzdělání.


Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být, s výjimkou fyzických osob majících právnické vzdělání, advokátem či notářem také sepsáno (odstavec 4).


Soud prvního stupně proto dovolatelku usnesením ze dne 5. dubna 2007, č. j. 24 Cm 170/2005-51a, které jí bylo doručeno 13. dubna 2007, vyzval, aby v určené lhůtě odstranila nedostatek povinného zastoupení a poučil ji o následcích nesplnění výzvy.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatelka zavinila, že řízení o dovolání muselo být zastaveno a ostatním účastníkům podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. května 2007


JUDr. Ivana Š t e n g l o v á


předsedkyně senátu