29 Cdo 2005/2013
Datum rozhodnutí: 18.07.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
29 Cdo 2005/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce J. K. , proti žalovaným 1/ R. K. a 2/ JUDr. J. Š. , zastoupené Mgr. Jiřím Vrbou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Lublaňská 673/24, PSČ 120 00, o určení neplatnosti dohody z 1. června 2007, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 15 C 165/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. listopadu 2010, č. j. 15 Co 53/2008-82, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce podal dovolání (č. l. 97) proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu.
Při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále jen o. s. ř. ), přičemž jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů (obsaženou v dovolání) zamítl Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 23. ledna 2012, č. j. 15 C 165/2006-106, jež nabylo právní moci ve spojení s usnesením ze dne 26. října 2012, č. j. 15 C 165/2006-124 (jímž týž soud odmítl jako opožděné odvolání žalobce proti usnesení ze dne 23. ledna 2012) a s usnesením ze dne 9. dubna 2013, č. j. 15 Co 124/2013-132, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 26. října 2012.
Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení ani ve lhůtě určené mu k tomu usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 26. dubna 2012, č. j. 15 C 165/2006-111, doručeným 6. srpna 2012 (srov. č. l. 113 a 119), přes poučení o následcích; Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř.; u žalovaných pak žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nebyly zjištěny.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2013 JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu