29 Cdo 1967/99
Datum rozhodnutí: 11.10.2000
Dotčené předpisy:
29 Cdo 1967/99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací rozhodl v právní věci žalobce S. M., s.r.o., zast. advokátem, proti žalovaným 1) Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 2, Palackého nám. 4, 2) Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 2, Palackého nám. 4, 3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha 1, Karmelitská 7, 4) Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha 1, Karmelitská 7, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalobce S., a.s., o zaplacení 5,870.000,- Kč s přísl., k dovolání 1) žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 4. 1999, čj. 22 Co 143/99 - 42, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. 1) žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů dovolacího řízení 20.000,- Kč, a to na účet jeho právního zástupce, do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 19. 4. 1999, čj. 22 Co 143/99 - 42 potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 11. 1998, čj. 14 C 207/98 - 29, jímž tento soud uložil 1) žalovanému povinnost zaplatit žalobci 5,870.000,- Kč s přísl. a dále odvolací soud rozhodl o snášení nákladů odvolacího řízení a proti svému rozsudku připustil dovolání.

Dovoláním ze dne 14. 7. 1999 napadl 1) žalovaný výše uvedený rozsudek odvolacího soudu podle § 239 odst. 1 o. s. ř. z důvodů dle § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř. Zároveň 1) žalovaný navrhl, aby dovolací soud odložil vykonatelnost dovoláním napadeného rozsudku.

Usnesením ze dne 23. 11. 1999, čj. 33 Cdo 1967/99 - 75 odložil dovolací soud vykonatelnost rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 11. 1998, čj. 14 C 207/98 - 29 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. 4. 1999, čj. 22 Co 143/99 - 42 do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném 1) žalovaným z předmětné věci.

Podáním ze dne 4. 9. 2000, učiněným téhož dne telefaxem a poté doplněným originálem tohoto podání, který dovolací soud obdržel dne 6. 9. 2000, 1) žalovaný dovolacímu soudu sdělil, že uvedeným podáním bere své dovolání zpět a navrhl, aby řízení o dovolání bylo zastaveno, čímž zároveň odpadne důvod k odkladu výkonu dovoláním napadeného rozhodnutí.

Podle § 243b odst. 4, věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

V posuzovaném případě bylo dovolání 1) žalovaným vzato zcela zpět a proto je třeba dovolací řízení zastavit.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4, věta druhá o. s. ř. rozhodl tak, že dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení (vyjádření žalobce k dovolání) bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o. s. ř. v návaznosti na ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, první věta o. s. ř. tak, že 1) žalovaný je povinen uhradit žalobci 20.000,- Kč, neboť procesně zavinil, že řízení o dovolání bylo zastaveno (§ 7, § 11 odst. 1 písm. k) a § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 11. října 2000

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Navrátilová