29 Cdo 1954/2010
Datum rozhodnutí: 08.12.2011
Dotčené předpisy: § 221 odst. 1 písm. b) o. s. ř., § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř.
29 Cdo 1954/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a doc. JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobce Bytového družstva 40 , se sídlem v Hradci Králové, Pospíšilova 1155, PSČ 500 03, identifikační číslo osoby 60112760, zastoupeného JUDr. Alenou Brychtovou, advokátkou, se sídlem v Hradci Králové Pražské Předměstí, Veverkova 1343/1, PSČ 500 02, proti žalovaným 1) Ing. R. M. , 2) Z. D. a 3) P. Z. , o nahrazení projevu vůle, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 8 C 31/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. května 2009, č. j. 21 Co 91/2009-162, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem ze dne 29. října 2008, č. j. 8 C 31/2008-111, Okresní soud v Hradci Králové zastavil řízení v části, ve které se žalobce domáhal, aby projev vůle první žalované a druhého žalovaného na listině změna prohlášení vlastníka ze dne 1. listopadu 2007, byl nahrazen rozhodnutím soudu (výroky I. a II.), ve zbytku žalobu zamítl (výrok III.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok IV. až VI.).
V záhlaví označeným usnesením odvolací soud k odvolání žalobce rozsudek soudu prvního stupně v napadených výrocích III. a VI. podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) zrušil a v tomto rozsahu věc postoupil Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu věcně příslušnému.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl jako nepřípustné.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Přitom dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud ve smyslu § 221 odst. 1 písm. b) o. s. ř. zrušil podle § 219a o. s. ř. rozhodnutí soudu prvního stupně a postoupil věc věcně příslušnému okresnímu soudu, není přípustné. Nejde totiž o žádný z případů popsaných v ustanoveních § 237 až § 239 o. s. ř.
Přípustnost dovolání přitom nezakládá ani ustanovení § 239 odst. 1 písm. a) o. s. ř., jehož aplikace se dovolatel dovolává. Napadeným usnesením totiž nedošlo ke zrušení rozsudku soudu prvního stupně pro nedostatek pravomoci soudů (§ 7 o. s. ř.) a postoupení věci orgánu, do jehož pravomoci věc náleží (srov. k tomu i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. srpna 2007, sp. zn. 29 Odo 706/2006 a ze dne 10. února 2009, sp. zn. 29 Cdo 3507/2007, jež jsou veřejnosti přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu).
O nákladech řízení, včetně řízení dovolacího, rozhodne soud v rozhodnutí, jímž bude řízení skončeno (§ 151 o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 30. června 2009) se podává z bodu 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. prosince 2011

JUDr. Petr Šuk
předseda senátu