29 Cdo 19/2017
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
KSPL 54 INS 18131/2014
155 ICm 3989/2016 29 ICdo 19/2017
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobkyně Mgr. E. M. , proti žalované JUDr. Věře Sedloňové , se sídlem v Praze 3, Sudoměřská 46, PSČ 130 00, jako insolvenční správkyni dlužnice Mgr. E. M., zastoupené Mgr. Karlem Touschkem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Staropramenná 722/26, PSČ 150 00, o zaplacení částky 14.526.804,54 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 155 ICm 3989/2016 (dříve pod sp. zn. 41 Cm 71/2015), jako incidenční spor v insolvenční věci žalobkyně vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 54 INS 18131/2014, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. července 2016, č. j. Ncp 390/2016-99, takto:

I. Řízení o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. července 2016, č. j. Ncp 390/2016-99, se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Usnesením ze dne 21. července 2016, č. j. Ncp 390/2016-99, rozhodl Vrchní soud v Praze, že k projednání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 41 Cm 71/2015 jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy.
Proti tomuto usnesení ( nadřízeného vrchního soudu) podala žalovaná dovolání , které posléze, podáním došlým Krajskému soudu v Plzni dne 20. ledna 2017, vzala zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu žalované řízení o dovolání zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větu první o. s. ř., když žalovaná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. února 2017
JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátu