29 Cdo 1856/2007
Datum rozhodnutí: 23.05.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 1856/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela ve věci návrhu D. V., o určení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů a neplatnosti rozhodnutí představenstva O. s. b. d. B., vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Cm 58/2003, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. května 2006, č. j. 8 Cmo 137/2005-132, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. července 2004, č. j. 24 Cm 58/2003-54, ve znění opravného usnesení ze dne 9. září 2004, č. j. 24 Cm 58/2003-71, ve výrocích, jimiž tento soud zamítl návrh na určení neplatnosti rozhodnutí představenstva O. s. b. d. B. (dále jen družstvo ) ze dne 24. srpna 1995 o vyloučení navrhovatelky z družstva, dále návrh na určení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů družstva konaného 21. května 1996, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí představenstva o vyloučení navrhovatelky z družstva a rozhodl o nákladech řízení. Současně odmítl odvolání navrhovatelky proti výroku, jímž bylo rozhodnuto o odměně zástupce navrhovatelky JUDr. M. S. a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Podáním, datovaným i podaným k poštovní přepravě dne 1. září 2006, podala navrhovatelka proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání, namítajíc nesprávnost rozhodnutí, neboť odvolací soud nepřihlédl k jí předloženým důkazům.


Dovolání je opožděné.


Podle ustanovení § 240 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odstavec 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bylo-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odstavec 2).


Jak je zřejmé z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu obsahující řádné poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání i soudu, u něhož se podává, bylo právnímu zástupci navrhovatelky doručeno dne 30. června 2006, převzetí zásilky tento potvrdil svým podpisem.


Podala-li následně sama navrhovatelka dovolání k poštovní přepravě dne 1. září 2006, učinila tak po uplynutí zákonem stanovené lhůty, neboť ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. byl posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání 30. srpen 2006 (středa) a dovolání je tudíž opožděné.


Na tomto závěru nic nemění ani skutečnost, že rozhodnutí odvolacího soudu bylo navrhovatelce jejím právním zástupcem předáno 30. srpna 2006, neboť rozhodující je datum doručení rozhodnutí právnímu zástupci, nikoliv datum, kdy právní zástupce informuje zastoupeného nebo kdy mu rozhodnutí předá. Navrhovatelce byl rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. října 2003, č. j. 24 Cm 58/2003-16, ustanoven podle § 30 odst. 2 o. s. ř. zástupcem advokát JUDr. M. S. Z ustanovení § 31 odst. 2 o. s. ř. vyplývá, že byl-li zástupcem ustanoven advokát, má stejné postavení jako advokát, jemuž účastník udělil plnou moc. Podle ustanovení § 45c odst. 1 o. s. ř. má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, nařídí předseda senátu doručení písemnosti jen tomuto zástupci, nestanoví-li zákon jinak. Pro doručení rozhodnutí odvolacího soudu občanský soudní řád jinak nestanoví, proto bylo-li toto rozhodnutí doručeno soudem ustanovenému zástupci navrhovatelky, bylo doručeno v souladu se zákonem.


Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), opožděné dovolání odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218a o. s. ř.).


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání navrhovatelky bylo odmítnuto a družstvu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 23. května 2007


JUDr. Ivana Š t e n g l o v á , v .r.


předsedkyně senátu