29 Cdo 1845/2007
Datum rozhodnutí: 29.08.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 1845/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně V. C., a. s., zastoupené advokátem, proti žalovanému M. H., o zaplacení částky 6,700.000,- Kč ze směnky, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 23 Cm 45/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. května 2006, č.j. 5 Cmo 75/2006-103, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek ze dne 3. června 2005, č.j. 23 Cm 45/2000-61, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem odmítl námitku žalovaného, že předmětná směnka nebyla vyplněna v souladu s vyplňovacím prohlášením ani úvěrovou smlouvou , ponechal v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 4. září 2000, č.j. 23 Sm 78/2000 22 a žalovanému uložil zaplatit žalobkyni na nákladech řízení 57.440,- Kč (výrok I.). Dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).


Proti rozsudku odvolacího soudu podal JUDr. Ing. J. Š., advokát, jménem žalovaného jako jeho tvrzený zástupce na základě plné moci dovolání, aniž doložil procesní plnou moc prokazující zastoupení žalovaného.


Soud prvního stupně usnesením ze dne 20. prosince 2006, č.j. 23 Cm 45/2000 143, doručeným JUDr. Ing. J. Š. 10. ledna 2007, žalovaného vyzval k doložení plné moci, s tím, že nebude-li výzvě v určené lhůtě vyhověno, soud dovolací řízení zastaví.


Nejvyšší soud již v usnesení uveřejněném pod číslem 30/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého je-li dovolání podepsáno pouze tvrzeným zástupcem dovolatele na základě plné moci, který ani přes opatření soudu dle § 104 odst. 2 věty první občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) toto zastoupení nedoložil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastaví.


Jelikož od výše uvedeného závěru, byť přijatého při výkladu občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2000, nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit ani v projednávané věci, dovolací řízení pro nedostatek podmínky řízení zastavil (srov. § 104 odst. 2 věta třetí a § 243c o. s. ř.).


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první a § 147 odst. 1 o. s. ř., když tvrzený zástupce dovolatele z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a účastníkům podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. srpna 2007


JUDr. Petr G e m m e l


předseda senátu