29 Cdo 1820/2000
Datum rozhodnutí: 26.09.2000
Dotčené předpisy:
29 Cdo 1820/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce S. Š., proti žalovaným 1) A. M. a 2) P. M., o zaplacení částky 295 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 12 C 267/93, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. července 1999 č. j. 15 Co 488/98-121, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit první žalované na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 6 075 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud ve Frýdku-Místku rozsudkem ze dne 20. února 1998 č. j. 12 C 267/93-97 žalovaným uložil, aby zaplatili žalobci částku 295 000 Kč, zamítl návrh prvé žalované na započtení částky 295 000 Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalovaných Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací shora označeným rozsudkem změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu, jíž se žalobce domáhal na žalovaných, aby mu zaplatili částku 295 000 Kč, zamítl, zrušil výrok o zamítnutí návrhu prvé žalované na započtení částky 295 000 Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení včetně nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce svým podáním ze dne 24. listopadu 1999 u soudu prvního stupně osobně dovolání.

Prvá žalovaná ve vyjádření k dovolání namítla, že dovolání bylo podáno opožděně a navrhla, aby bylo odmítnuto. Druhý žalovaný se k dovolání nevyjádřil.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník řízení podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve výše uvedené jednoměsíční lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

Rozsudek odvolacího soudu byl doručen zástupci žalobce a zástupci žalovaných (§ 49 odst. 1, věta první a § 31 odst. 1 o. s. ř.) dne 20. října 1999, téhož dne nabylo rozhodnutí právní moci.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. končí lhůty určené podle měsíců uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty takto stanovený na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. S ohledem na to, že 20. listopad 1999 připadl na sobotu, bylo posledním dnem k podání dovolání pondělí 22. listopadu 1999. Dovolání podané žalobcem osobně dne 24. listopadu 1999 bylo tedy opožděné.

Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto podle § 243b odst. 4 a 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

O náhradě nákladů bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a náklady první žalované spočívají v odměně advokáta za jeden úkon právní služby ve výši 6 000 Kč /§ 7, § 8 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. k) vyhl. č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb/ a v paušální částce náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 cit. vyhl.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 26. září 2000

JUDr. Zdeněk D e s, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová