29 Cdo 1781/2014
Datum rozhodnutí: 17.02.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 1781/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce Ing. Z. K. , zastoupeného Mgr. Bedřichem Jurníčkem, advokátem, se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, 28. října 1610/95, PSČ 702 00, proti žalované L. K. , zastoupené Mgr. Michalem Dittrichem, advokátem, se sídlem v Praze 2 Vinohradech, Jana Masaryka 364/23, PSČ 120 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci pod sp. zn. 43 Cm 16/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. prosince 2013, č. j. 7 Cmo 305/2013-196, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 11. února 2015 vzala zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z bodu 2., článku II. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. února 2015

JUDr. Jiří Z a v á z a l
předseda senátu