29 Cdo 1777/2015
Datum rozhodnutí: 30.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.29 Cdo 1777/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce ICOM a. s. , se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Rybná 716/24, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 49454676, zastoupeného Mgr. Lucií Zapletalovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Lidická 965/31, PSČ 602 00, proti žalovaným 1/ JUDr. Miroslavu Müllerovi , advokátu, se sídlem v Olomouci, Fibichova 1141/2, PSČ 779 00, jako správci konkursní podstaty úpadce ČESKOMORAVSKÉ SLADOVNY, a. s., identifikační číslo osoby 60721294, zastoupenému JUDr. Adamem Rakovským, advokátem, se sídlem v Praze 2, Václavská 316/12, PSČ 120 00, 2/ Pivovar Litovel a. s. , se sídlem v Litovli, Palackého 934, PSČ 784 01, identifikační číslo osoby 47676914, zastoupenému Mgr. Martinem Petrošem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Americká 152/15, PSČ 120 00, 3/ DINESIA a. s. , se sídlem v Praze 8, Střelničná 8/1680, PSČ 182 00, identifikační číslo osoby 63999579, a 4/ Finančnímu úřadu pro Kraj Vysočina , se sídlem v Jihlavě, Tolstého 2, PSČ 586 01, identifikační číslo osoby 72080043, o zaplacení částky 15 308 831,55 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 17 C 246/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 20. listopadu 2014, č. j. 12 Co 492/2014-144, takto:
I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Žalobou ze dne 23. června 2014 se žalobce (ICOM a. s.) domáhal po žalovaných (JUDr. Miroslavu Müllerovi, jako správci konkursní podstaty úpadce ČESKOMORAVSKÉ SLADOVNY, a. s., Pivovar Litovel a. s., DINESIA a. s. a Finančnímu úřadu pro Kraj Vysočina) zaplacení částky 15 308 831,55 Kč s příslušenstvím jako náhrady škody, kterou mu měli způsobit první žalovaný jako správce konkursní podstaty úpadce a zbylí žalovaní jako členové věřitelského výboru.
Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 8. září 2014, č. j. 17 C 246/2014-134, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků.
K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 20. listopadu 2014, č. j. 12 Co 492/2014-144, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.
Usnesením ze dne 19. ledna 2015, č. j. 17 C 246/2014-154, soud prvního stupně řízení pro nezaplacení soudního poplatku (§ 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) zastavil (bod I. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod II. výroku); ve výroku o zastavení řízení nabylo usnesení právní moci dne 7. února 2015.
Dovolání žalobce se tudíž stalo bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2015, sp. zn. 33 Cdo 4621/2014, která jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu). Řešení dovoláním otevřených otázek, jimiž dovolatel brojí proti závěrům učiněným odvolacím soudem při posuzování předpokladů pro osvobození od soudních poplatků, se poté, kdy řízení bylo pravomocně zastaveno, nemůže projevit v poměrech dovolatele založených napadeným usnesením.
Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), v platném znění, jako bezpředmětné.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
K důvodům, pro které není žaloba o náhradu škody podaná úpadcem proti správci konkursní podstaty a členům věřitelského výboru sporem vyvolaným konkursem (což by odůvodňovala použití občanského soudního řádu v jeho znění účinném do 31. prosince 2007), srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2013, sp. zn. 29 Cdo 2865/2011, uveřejněného pod číslem 22/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2015

Mgr. Milan Polášek předseda senátu