29 Cdo 1745/2009
Datum rozhodnutí: 25.06.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 1745/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Petra Šuka a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce Ing. J. P., zastoupeného JUDr. V. Z., advokátem, proti žalované JUDr. L. D., jako správkyni konkursní podstaty úpadkyně Č. b., akciové společnosti P. - v likvidaci, zastoupené JUDr. R. K., advokátem, o určení pravosti pohledávky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26 Cm 152/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 9. července 2008, č. j. 13 Cmo 482/2007-107, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Dovolání žalobce proti v záhlaví označenému rozsudku (jímž Vrchní soud v Praze potvrdil k odvolání žalobce rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2007, č. j. 26 Cm 152/2002-67, o zamítnutí žaloby o určení pravosti pohledávky) Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jako nepřípustné.


Učinil tak proto, že otázka důsledků absence řádného přezkumu přihlášené pohledávky správcem konkursní podstaty pro řízení o určení pravosti, výše či pořadí této pohledávky, pro kterou dovolatel přisuzuje napadenému rozhodnutí po právní stránce zásadní význam, již byla vyřešena Nejvyšším soudem v rozsudku uveřejněném pod číslem 76/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Napadené rozhodnutí je se závěry formulovanými v označeném rozsudku (podle nichž platí, že nebyla-li pohledávka dosud řádně přezkoumána, protože popření pohledávky učiněné správcem konkursní podstaty nevyvolalo zamýšlené procesní účinky, soud žalobu zamítne pro předčasnost) v souladu.


Důvod připustit dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. proto Nejvyšší soud neměl a podle jiných ustanovení občanského soudního řádu nemůže být dovolání přípustné.


Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobce bylo odmítnuto a žalované podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 25. června 2009


JUDr. Zdeněk Krčmář


předseda senátu