29 Cdo 1736/2011
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) obč. zák. ve znění do 31.12.2007, § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007
29 Cdo 1736/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v konkursní věci úpadce J. K., o návrhu úpadce na nařízení předběžného opatření a o a zproštění výkonu funkce správce konkursní podstaty, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 K 92/97, o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. října 2008, č. j. 2 Ko 157/2008 - 4326, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 5. června 2008, č. j. 52 K 92/97-4089, Městský soud v Praze (dále též jen konkursní soud ) odmítl úpadcův návrh na nařízení předběžného opatření (bod I. výroku) a zamítl úpadcův návrh ze dne 4. června 2008, aby správkyně jeho konkursní podstaty byla zproštěna výkonu funkce (bod II. výroku).
K odvolání úpadce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 14. října 2008, č. j. 2 Ko 157/2008 4326 (dříve žurnalizovaným na č. l. 4219), potvrdil usnesení konkursního soudu.
Dovolání úpadce (č. l. 4404-4405) Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ),
Dovolání totiž není objektivně není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu. Nejde o usnesení, jímž by odvolací soud potvrzoval usnesení soudu prvního stupně ve věci samé (ve vztahu k bodu II. výroku usnesení konkursního soudu srov. dále též např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 586/2003, uveřejněné v uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročník 2003, pod číslem 155).
Vzhledem k ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. je pro dovolací řízení bez významu, že soudy rozhodovaly o žádosti dovolatele o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (usnesením konkursního soudu ze dne 23. prosince 2008, č. j. 52 K 92/97-4414, byla tato žádost zamítnuta ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Praze 19. října 2009, č. j. 2 Ko 26/2009-5422).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. května 2011
JUDr. Zdeněk K r č m á ř předseda senátu