29 Cdo 1722/2015
Datum rozhodnutí: 30.09.2015
Dotčené předpisy: § 107a o. s. ř.29 Cdo 1722/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce Ing. P. N. , zastoupeného JUDr. Jiřím Miketou, advokátem, se sídlem v Ostravě, Jaklovecká 1249/18, PSČ 710 00, proti žalovaným 1) Mgr. K. L. , zastoupenému JUDr. Kateřinou Martínkovou, advokátkou, se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Sokolská třída 966/22, PSČ 702 00, 2) JUDr. T. H., Ph. D. , 3) Chata Kopřivná a. s. v likvidaci , se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Politických vězňů 911/8, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 26822385, zastoupené JUDr. Petrem Polednem, Ph. D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Maiselova 38/15, PSČ 110 00, 4/ ZUGLITE INVESTMENTS LIMITED , se sídlem v Larnace, Antiopolis 19, P. C. 6058, P. O. BOX 42887, Kyperská republika, registrační číslo 125 999, zastoupené Mgr. Karlem Volfem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Jindřicha Plachty 3163/28, PSČ 150 00, a 5/ JUDr. P. P. , o vydání akcií, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 Cm 109/2005, o dovolání třetí žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. listopadu 2014, č. j. 8 Cmo 346/2014-343, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 5. srpna 2014, č. j. 23 Cm 109/2005-327, připustil, aby na místo dosavadního žalobce do řízení vstoupila podle § 107a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) společnost Hentron AG, identifikační číslo FL-0002.230.477-5, se sídlem Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, Lichtenštejnsko.
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání třetí žalované potvrdil usnesení soudu prvního stupně.
Proti usnesení odvolacího soudu podala třetí žalovaná dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.
Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř., neboť dovoláním zpochybněný závěr odvolacího soudu, podle něhož k rozhodnutí o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka není nutné nařizovat jednání a provádět dokazování, je v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2009, sp zn. 32 Cdo 1397/2009, ze dne 28. března 2011, sp. zn. 23 Cdo 4862/2010, ze dne 12. prosince 2012, sp. zn. 20 Cdo 3515/2012, nebo ze dne 28. dubna 2015, sp. zn. 32 Cdo 4774/2014, jež jsou veřejnosti dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu).
Přípustnost dovolání pak nezakládá ani druhá z dovolatelkou předestřených otázek procesního práva, totiž zda lze v projednávané věci (zahájené dne 16. května 2005) postupovat podle § 107a odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném od 1. ledna 2014, a to již proto, že napadené usnesení na jejím posouzení nespočívá. Odvolací soud věc posoudil podle § 107a odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném do 31. prosince 2013.
Zbývá dodat, že názor dovolatelky, podle něhož je dovolání přípustné podle § 238a o. s. ř., je zcela zjevně v rozporu s označeným ustanovením, jež zakládá přípustnost dovolání proti (mimo jiné) usnesení o procesním nástupnictví podle § 107a o. s. ř., přijatém v průběhu odvolacího řízení; o takový případ v projednávané věci nejde.
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. září 2015

JUDr. Petr Š u k
předseda senátu