29 Cdo 169/2007
Datum rozhodnutí: 24.05.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 169/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudkyň JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce Mgr. L. R., advokáta, jako správce konkursní podstaty úpadkyně U. b., a. s. "v likvidaci", proti žalované B. s. r. o., zastoupené Mgr. P. S., advokátem, o zaplacení částky 911.336,82 Kč s postižními právy ze směnky, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 33 Sm 76/2004, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. června 2005, č.j. 9 Cmo 426/2004-47, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které následným podáním datovaným 26. dubna 2006, došlým soudu prvního stupně 27. dubna 2006, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.


Jelikož důvodem zpětvzetí dovolání byla - dle tvrzení dovolatelky - skutečnost, že soud přes žádost o odložení vykonatelnosti nezačal konat a žalobce se v mezidobí exekucí domohl splnění povinnosti dle směnečného platebního rozkazu , Nejvyšší soud doplňuje, že odložení vykonatelnosti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí neodůvodněných námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu, je pojmově vyloučeno, nehledě na to, že dovolání proti takovému rozhodnutí odvolacího soudu není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu (k tomu srov. např. mutatis mutandis rozhodnutí uveřejněné pod číslem 86/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalovaná procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. května 2007


JUDr. Petr G e m m e l


předseda senátu