29 Cdo 1689/2011
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007, § 218 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.200729 Cdo 1689/2011
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v konkursní věci úpadce J. K., o procesním nástupnictví na straně konkursního věřitele Pragoděv, státního podniku v likvidaci , se sídlem v Praze 10, Kodaňská 46, identifikační číslo osoby 00173967, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 K 92/97, o dovolání úpadce, zastoupeného JUDr. Alexandrou Řehákovou, advokátkou, se sídlem v Praze 10, Královická 92, PSČ 100 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. května 2010, č. j. 2 Ko 21/2010 - 6025, takto:

Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:

Usnesením ze dne 10. února 2004, č. j. 52 K 92/97-2605, Městský soud v Praze (dále též jen konkursní soud ) vyhověl návrhu dosavadního konkursního věřitele Pragoděv, státního podniku v likvidaci, aby na jeho místo vstoupila do řízení v rozsahu postoupené pohledávky ve výši 3.549.318,34 Kč jako konkursní věřitel společnost JOKA Agentura s. r. o.
Odvolání úpadce proti usnesení konkursního soudu odmítl Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 3. května 2010, č. j. 2 Ko 21/2010 - 6025 (dříve žurnalizovaným na č. l. 5892), podle § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jako bezpředmětné.
Dovolání úpadce proti usnesení odvolacího soudu (č. l. 6189-6190), posléze doplněné (č. l. 6971-6974), Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř., jelikož objektivně není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2006, sp. zn. 29 Odo 381/2005, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 12, ročník 2006, pod číslem 174).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. května 2011
JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu