29 Cdo 1687/2011
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007, § 218 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.200729 Cdo 1687/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v konkursní věci úpadce J. K., o procesním nástupnictví na straně konkursního věřitele PRAMENU PRAHA, státního podniku v likvidaci , se sídlem v Praze 8, Střížkovská 8/9, PSČ 180 00, identifikační číslo osoby 00541761, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 K 92/97, o dovolání úpadce, zastoupeného JUDr. Alexandrou Řehákovou, advokátkou, se sídlem v Praze 10, Královická 92, PSČ 100 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. května 2010, č. j. 3 Ko 19/2010 - 6017, takto:

Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:

Usnesením ze dne 4. března 2002, č. j. 52 K 92/97-1723, ve znění opravného usnesení ze dne 15. dubna 2002, č. j. 52 K 92/97-1769, Městský soud v Praze (dále též jen konkursní soud ) vyhověl návrhu dosavadního konkursního věřitele PRAMENU PRAHA, státního podniku v likvidaci, aby na jeho místo vstoupil do řízení v rozsahu postoupené pohledávky ve výši 3.549.318,34 Kč jako konkursní věřitel Pragoděv, státní podnik v likvidaci.
Odvolání úpadce proti usnesení konkursního soudu odmítl Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 11. května 2010, č. j. 3 Ko 19/2010-6017 (dříve žurnalizovaným na č. l. 5913), podle § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jako bezpředmětné.
Dovolání úpadce proti usnesení odvolacího soudu (č. l. 6185-6186), posléze doplněné (č. l. 6971-6974), Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř., jelikož objektivně není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2006, sp. zn. 29 Odo 381/2005, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 12, ročník 2006, pod číslem 174). Oproti mínění dovolatele nejde o usnesení podle § 239 odst. 2 písm. b/ o. s. ř.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. května 2011

JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu