29 Cdo 1646/2014
Datum rozhodnutí: 23.07.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 1646/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobkyně Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. , se sídlem v Sokolově, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, identifikační číslo osoby 26348349, zastoupené Mgr. Radkem Bláhou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Panská 891/5, PSČ 110 00, proti žalovaným 1) Ing. F. Š. , zastoupenému Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, 2) Ing. J. R., MBA , 3) Ing. J. P. , 4) Ing. J. R. , a 5) J. P. , zastoupeným Mgr. Danielem Hájkem, LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 1, Panská 890/7, PSČ 110 00, o zaplacení 50.000.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 43 Cm 33/2007, o dovolání všech žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 2013, č. j. 7 Cmo 436/2012-535, ve znění usnesení ze dne 14. října 2013, č. j. 7 Cmo 436/2012-577, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, které posléze, podáním ze dne 20. května 2015, doručeným Nejvyššímu soudu dne 21. května 2015, vzali v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (od 1. ledna 2013) se podává z části první, čl. II bodu 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. července 2015
JUDr. Petr Š u k předseda senátu